Reklama
Ma³a Fatra Ma³a Fatra Ma³a Fatra
Horní MíseèkyHorní MíseèkyHorní Míseèky


Górne Miseczki (Horní Míseèky)

Kamera on-line Kamery on-line v pobli¿u miejsca: KAMERA1, KAMERA2, KAMERA3
Prognoza pogody Górne Miseczki Prognoza pogody Górne Miseczki


Wybitny górski oœrodek wypoczynkowy oraz miejce licznych wycieczek na zbodzach Medwiedina. Pierwsza buda zosta³a tutaj zbudowana ju¿ w roku 1642. Obecnie mo¿na tutaj zauwa¿yæ resztki ha³dów nieurodzajnej ziemi po rudowym badaniu z po³owy 20. stulecia. Znajduje siê tutaj szereg obiektów wypoczynkowych, np. Jilemnicka buda (schronisko). Przez Górne Miseki przechodzi droga górska z Dolnych Szczepanic do Wrbatowej budy. Koñczy siê tutaj równie¿ œcie¿ka nauczna Prameny £aby.
 


Kocio³ z Górnych Miseczek
 
Górne Miseczki  Zakwaterowanie Górne Miseczki
  Zakwaterowanie Dolne Miseczki
  Zakwaterowanie Szpindlerowy M³yn
3 km
 

TOPlist